500

Nguồn lực

20 Quốc gia
10 Mạng lưới
500 Chuyên gia và Nhà khoa học

"Vấn đề cấp thiết đối với các quốc gia hiện nay là chủ động ứng phó kịp thời và linh hoạt với thách thức trong việc xây dựng chiến lược hiệu quả, đảm bảo nền kinh tế bền vững và có khả năng phục hồi dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới và lực lượng lao động trình độ cao. Ban Chiến lược & Đổi mới của AVSE Global nỗ lực cung cấp các báo cáo tiên tiến và cập nhật nhất về các chính sách kinh tế và chiến lược đổi mới cho các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Các chiến lược của chúng tôi nhằm xây dựng khả năng tự cường, sự hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu và sự phát triển bền vững của đất nước, để đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh khu vực và hợp tác thương mại công bằng. Chúng tôi đề xuất đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố then chốt của quá trình phát triển kinh tế. Định vị Việt Nam là điểm đến của đổi mới sáng tạo chính là đòn bẩy để đánh thức và phát huy mọi nguồn lực để phát triển đất nước."

Đối tác

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ

Đối tác

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Đối tác

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam