Vietnam Sustainability Forum, January 18-19, 2018

October 07,2018

On January 18-19, 2018, the 1st Vietnam Sustainability Forum (VSF-2018), co-organized by the Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE Global) and the Academy of Policy and Development (under the patronage of Vietnam Ministry of Planning and Investment), will be held at the National Convention Center, dedicated to the theme “Rethinking Models for Prosperous Growth, Sustainable Environment, and Social Inclusion”.

The general goal of VSF-2018 is to create a timely international exchange platform to present and discuss worldwide visionary initiatives, practices, and trends for a sustainable society, with a focus devoted to Vietnam. We expect to welcome international distinguished experts in inter-disciplines including economics, education, medicine, environment and energy.

Should you require more information about the forum, please visit the forum website at www.vsf.a-vse.org.

Thank you and we look forward to seeing you at VSF-2018.

*****************

Diễn đàn Việt Nam Phát triển Bền vững (Vietnam Sustainability Forum) được AVSE Global phối hợp tổ chức cùng Học viện Chính sách và Phát triển, dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, nhằm mang lại những kinh nghiệm cũng như tầm nhìn của các chuyên gia trên thế giới về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Diễn đàn sẽ diễn ra trong hai ngày 18-19/01/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Nhìn lại mô hình tăng trưởng thịnh vượng, bền vững môi trường và hoà nhập xã hội”. Đây chính là cơ hội cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ cùng với các nhà nghiên cứu, học giả cùng nhau thảo luận những ý tưởng, giải pháp và xu hướng toàn cầu vì một xã hội phát triển bền vững của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Mọi thông tin cụ thể về VSF-2018 được giới thiệu tại trang www.vsf.a-vse.org.

                                                                                                                   TeamCOM AVSE Global