VTV2, Đại diện AVSE, Đinh Việt Tùng, chia sẻ về Áp dụng công nghệ khoa học trên thế giới trong Chương trình kết nối đổi mới sáng tạo

October 15,2018