VTC10 – AVSE Global, Kết nối và lan tỏa tri thức Việt

October 15,2018