Vice Chairman of Ho Chi Minh City People’s Committee Tran Vinh Tuyen held talks with AVSE.

March 10,2017

On 27th February 2017, at the City People’s Committee office,Vice Chairman of the City People’s Committee Tran Vinh Tuyen held a working session with Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE) on Open Data Ecosystem.

UBND Tp.HCM và AVSE hợp tác về Hệ sinh thái dữ liệu mở.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến đã kết luận như sau:

  1. Chấp thuận chủ trương phối hợp tổ chức Hội thảo kinh tế số quốc tế trong tháng 10 năm 2017, giao Viện Nghiên cứu phát triển thành phố phối hợp AVSE xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Hội thảo trình Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 4 năm 2017.
  2. Về Trung tâm dữ liệu dùng chung, giao cho Công ty Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung chủ trì, có kế hoạch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu đề xuất kinh phí (kinh phí xây dựng nguồn dữ liệu, xã hội hóa), xây dựng mô hình quản lý, khai thác và quy chế hoạt động, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.
  3. Ủy ban nhân dân thành phố đặt hàng với AVSE giới thiệu các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thành phố xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế.
  4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc cụ thể với AVSE để xây dựng Đề án về lĩnh vực giáo dục.
  5. Về tham gia hội thảo tài chính – ngân hàng do AVSE tổ chức, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tham gia khi AVSE có công văn chính thức cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Source: http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/van-ban/detail.aspx?iditem=22239