The French Eloquence Contest in ASEAN region

February 27,2017

Since the success of 02 previous contests,this year, the French Eloquence Contest in ASEAN will be held the third time by Eloquence en Asean in the coming March.

Cuộc thi Hùng biện tiếng Pháp tại khu vực Đông Nam Á lại được Eloquence en Asean tổ chức lần thứ ba.

Cuộc thi được tổ chức dành cho các thí sinh có sử dụng tiếng Pháp tại ba thành phố Phnom Penh, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Source: http://www.ambafrance-vn.org/Cuoc-thi-Hung-bien-tieng-Phap-tai-khu-vuc-%C4%90ong-Nam-A